ความอ้วน

วิธีลดน้ำหนักจากคุณหมอโภชนศาสตร์คลินิก

สรุปบรรยาย “โรคอ้วน ถือเป็นโรคหรือไม่?” ของ ผศ. พญ. ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์ โภชนศาสตร์คลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Minimayy

August 11, 2019